Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk gezaghebbende orgaan binnen de school. Op De Vogelaar bestaat deze uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR komt tijdens een schooljaar minimaal 4 keer bij elkaar voor overleg.
Dit overleg zorgt ervoor dat ouders en leerkrachten over de inhoud en organisatie van het onderwijs van gedachten kunnen wisselen. Dit is uiteraard niet vrijblijvend. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp, waarbij verschillende rechten voor de verschillende geledingen binnen de MR kunnen gelden.

Samenstelling
Leerkrachten:
Corina Brink (voorzitter)
Erna v.d. Berg

Ouders: 
Jolijn Lubberts
Liane Visscher


Adviserend lid namens het bevoegd gezag: Hans Schemkes